Нотариатын баталгаажуулалт, орчуулгын үйлчилгээ

2023-10-26


ЭСЯ нь иргэний гадаад паспорт, төрсний гэрчилгээ, гэрлэлтийн гэрчилгээ зэрэг биеийн байцаалт, хаягийн тодорхойлолт, банкны магадлагаа, диплом,  жолооны ба мэргэжлийн үнэмлэх зэрэг баримт бичгийн орчуулгыг нотариатаар баталгаажуулах үйлчилгээг хийнэ. Холбогдох зааврын доорх холбоосоор орж авна уу. Үүнд: 

1. Нотариатын үйлчилгээ

2. Жолооны үнэмлэхний орчуулга, баталгаажуулалт

3. Австрали Улсын хилээр хүүхэдтэй гарах бичиг

4. Гарын үсгийн баталгаа