Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл

2023-10-26


Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 

Гэрлэлтийг шүүхийн болон захиргааны журмаар цуцална.

А. Шүүхийн журмаар

 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр /гадаад улсад гэрлэлтийг цуцлсан тухай шүүхийн шийдвэрийг орчуулгын товчоогоор орчуулуулж, нотариатаар батлуулах/
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ /эх хувиар/
 • Гэрлэлтийн бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • Эхнэр, нөхрийн хамтарсан буюу тус тусдаа гаргасан өргөдөл /Гадаад хүний өргөдлийг орчуулах/
 • Бичиг баримтын хуулбар /Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт.../

Б. Захиргааны журмаар

 • Эхнэр, нөхрийн хамтарсан буюу тус тусдаа гаргасан өргөдөл /эд хөрөнгө болон төрсөн буюу үрчилж авсан 18 хүртэлх насны хүүхэдгүй, гэрлэлтээ цуцлуулахыг харилцан зөвшөөрснийг гараар бичиж өргөдөлдөө дурдсан байна/
  /Гадаадын иргэн өөрийн үндсэн хэлээр өргөдөл бичиж, орчуулгын товчоогоор орчуулуулж, нотариатаар батлуулах/
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ /эх хувиар/
 • Гэрлэлтийн бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • 18-аас доош насны хүүхэдгүй тухай оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 • Бичиг баримтын хуулбар /Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт.../

Хэрэв эхнэр, нөхрийн хэн нэг нь нас барсан, эрх зүйн чадамжгүйд тооцсон, 3-аас дээш жил хорих ял эдлэхээр таслан шийдвэрлэх тонтоол хүчин төгөлдөр болсон бол хэн нэгнийх нь гаргасан хүсэлтээр гэрлэлтийг цуцалж болно.

Үйлчилгээний хураамж: 16 австрали доллар.

Жич: Захиргааны журмаар гэрлэлт цуцлуулахад эхнэр, нөхөр хоёр биечлэн байх шаардлагатай.